fbpx

Motie AutoMaatje

De gemeenteraad van Barendrecht heeft unaniem een motie aangenomen die het college van B&W oproept te onderzoeken op welke wijze AutoMaatje in Barendrecht kan bijdragen aan het verhogen van de mobiliteit van ouderen.

De motie luidt als volgt:

 

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 2 april 2019,

 

Constaterende dat:

 

 • Barendrecht veel ouderen kent en een substantieel deel daarvan zich (sociaal) eenzaam voelt, in het bijzonder die ouderen die niet meer of minder mobiel zijn.
 • de ANWB het initiatief ‘AutoMaatje’ kent: sociaal vervoer, waarbij vrijwilligers minder-mobiele buurtgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding van hun ‘klanten’.
 • het zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer van ouderen de reden is, dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief wordt lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.
 • er sinds de start van ANWB AutoMaatje in december 2016 veel belangstelling voor is: ANWB AutoMaatje draait op dit moment in 33 gemeenten, op 125 verschillende locaties
 • de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, zodat gemeenten snel en zonder grote investeringen de vervoerservice kunnen opzetten.

Overwegende dat:

 • door de PCOB, KBO en het Diaconaal Platform Barendrecht het initiatief is genomen om tot het opzetten van AutoMaatje in Barendrecht te komen en daarvoor door insprekers namens deze organisaties in de vergadering van de Commissie Samenleving van 26 maart jl. aandacht is gevraagd en is verzocht om de haalbaarheid in Barendrecht te onderzoeken.
 • daar veel steun voor was bij de leden van de Commissie Samenleving.
 • met het opzetten van AutoMaatje in Barendrecht een bijdrage kan worden geleverd aan het bestrijden van (sociale) eenzaamheid onder ouderen, de maatschappelijk participatie van ouderen kan worden bevorderd en buurtgenoten met elkaar in contact worden gebracht.
 • het initiatief van genoemde maatschappelijke organisaties en het verzoek om de haalbaarheid van het opzetten van AutoMaatje in Barendrecht te onderzoeken daarom voluit steun verdient.

Verzoekt het college:

 • in contact te treden met genoemde maatschappelijke organisaties en in samenspraak met hen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het opzetten van AutoMaatje in Barendrecht en daarbij ook te onderzoeken op welke wijze AutoMaatje in Barendrecht het beste kan worden opgezet.
 • bij dit onderzoek ook de andere BAR-gemeenten en Kijk op Welzijn te betrekken.
 • om, wanneer is vastgesteld dat het opzetten van Automaatje in Barendrecht haalbaar is, de daarbij betrokken partijen te ondersteunen bij het opzetten daarvan.
 • bij het onderzoek naar en de opzet van Automaatje ook de reeds bestaande vervoersvoorzieningen voor ouderen te betrekken, te zorgen voor samenhang met en een goed overzicht van de beschikbare vervoersvoorzieningen en te zorgen voor een goed plan van communicatie over de beschikbare voorzieningen.
 • de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2019 te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de opzet van Automaatje in Barendrecht.

 

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Barendrecht, 2 april 2019

Bron foto ANWB

Deel dit bericht