fbpx
Christelijk, betrouwbaar, betrokkenMotiesZorg voor elkaar

Motie gratis openbaar vervoer

Op initiatief van de SGP-ChristenUnie hebben een aantal partijen (SGPCU, Groenlinks, PvdA en CDA) in de raadsvergadering van 10 november 2020 een motie ingediend om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gratis openbaar vervoer voor de minima in Barendrecht. Alleen de EVB fractie heeft tegen de motie gestemd. Hiermee is de motie aangenomen.

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2020,

Constaterende dat:

 • In Barendrecht voor alle inwoners met een AOW-uitkering geldt dat zij gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
 • Dit ook geldt voor AOW-ers met een gemiddeld of hoog inkomen.
 • Met deze voorziening jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan gemeentelijke geldmiddelen is gemoeid en het de vraag is of deze middelen verantwoord en doelmatig worden ingezet.

Overwegende dat:

 • De Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht met een brief van 2 oktober 2020 gepleit heeft voor gratis openbaar vervoer voor de de minima in Barendrecht.
 • De fractie van SGP/ChristenUnie naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College.
 • Uit het antwoord van het College van 10 oktober 2020 op deze schriftelijke vragen blijkt dat er verschillende opties zijn om met de voorziening gratis openbaar vervoer voor AOW-ers en/of de minima in Barendrecht om te gaan.
 • Het wenselijk is dat deze opties door het College nader worden uitgewerkt zodat de gemeenteraad hier over, bij een volgende begroting, een weloverwogen besluit kan nemen.
 • Onder “minima” dient te worden verstaan: inwoners van Barendrecht die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van de uitkeringsnorm en/of een wettelijk of minnelijk schuldhulpverleningstraject volgen.

Verzoekt het college:

 • Bij de presentatie van de Voorjaarsnota voor de begroting 2022 met een uitwerking van de voors- en tegens, kosten en besparingen gemoeid met de volgende opties te komen:
 • Optie 1: behoud van de bestaande voorziening: gratis openbaar vervoer voor alle AOW-gerichtigden in Barendrecht;
 • Optie 2: de voorziening gratis openbaar vervoer te beperken tot alleen de AOW-gerechtigden met een minimum-inkomen;
 • Optie 3: de voorziening gratis openbaar vervoer toe te kennen aan alle minima in Barendrecht en daarbij aan te geven welke overlap er is met de bestaande regelingen voor de minima in Barendrecht;
 • Optie 4: de voorziening gratis openbaar vervoer toe te voegen aan de huidige minima-regelingen in Barendrecht.

en gaat over tot de orde van de dag,

Deel dit bericht