fbpx
Christelijk, betrouwbaar, betrokken

Duidingsdebat na verkiezingsuitslag

Op vrijdag 18-03-2022 hebben de lijsttrekkers onder leiding van de burgemeester vergaderd. Hierbij werd de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart besproken. De nadruk lag op het vervolg; hoe te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. Namens de SGP-ChristenUnie voerde Leendert Mijnders het woord.

Duidingsdebat 18-03-2022

De uitslag is historisch met een unieke uitslag voor EVB. Nogmaals wil ik hen van harte feliciteren met dit unieke resultaat. Een resultaat dat een uitzonderlijke verantwoordelijkheid op hun schouders legt.

We zijn dankbaar dat we als SGP-CU fractie onze drie zetels mochten behouden.

We leven ook mee met de andere partijen die geen zetel of met 1 of 2 zetels uit deze verkiezingen zijn gekomen.  Allemaal partijen met mooie mensen waar we goed mee kunnen samenwerken. 

We verkeren nu in de bijzondere situatie waarin de grootste partij een absolute meerderheid heeft.

In Barendrecht en ook in Nederland zijn we gewend aan een kiesstelsel met over het algemeen meerdere partijen die elk geen eigen meerderheid hebben.

Door meerderheden te zoeken worden voorstellen gevormd en verrijkt, door een gezonde samenhang tussen oppositie en coalitie. Maar ook met de gemengde balans tussen raad en college houden we elkaar scherp.

Op basis van de huidige uitslag vormt zich nu bijna de situatie zoals we die kennen in landen met een meerderheidsstelsel.

Hierdoor ontstaan nieuwe aandachtspunten waar we rekening mee moeten houden:

·       Hoe zorgen we er voor dat minderheden voldoende ruimte en aandacht krijgen?

·       Compromissen zijn niet noodzakelijk voor het doorvoeren van nieuw beleid maar hoe gaan we voorkomen dat de tegenstellingen in de samenleving daardoor groter worden?

·       Hoe zorgen we er voor dat de controlerende taak zorgvuldig wordt ingevuld?

·       Hoe voorkomen we dat we een toekomstbestendig beleid blijven voeren waarbij niet de situatie ontstaat dat bij iedere verkiezingen zich radicale veranderingen voordoen die vervolgens na de volgende verkiezingen weer ongedaan worden gemaakt?

We zullen daarom een nieuwe balans moeten vinden, een andere manier van werken die recht doet aan de samenleving als geheel.

Als SGP-ChristenUnie zullen we ook deze periode er alles aan doen om aan onze kiezers te laten zien dat een stem op een kleinere partij er toe doet, dat u daardoor iets kunt betekenen voor de samenleving!

Vanuit de SGP-CU zien wij het als onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat ook minderheden voldoende ruimte krijgen om samen te leven. Dat in de gemeente niet alleen rekening wordt gehouden met de mening van de meerderheid maar dat we een gemeente kunnen zijn waarin iedereen met een vrij geweten kan leven.

De vraag ligt nu voor hoe wij die verantwoordelijkheid het beste kunnen invullen.

Ik begin maar met enkele algemene verantwoordelijkheden voor het functioneren van de gemeenteraad:

·       Wij zijn bereid om een commissievoorzitter te leveren

·       We zijn bereid om mensen te leveren in de vertrouwenscommissie voor de werving van een nieuwe burgemeester

·       En zo zijn er vele verantwoordelijkheden die deze periode op ons af zullen komen. Het is goed dat we als raad samen kijken hoe we deze verantwoordelijkheden vanuit meerdere partijen kunnen oppakken.

Een van de vragen die nu voorligt is: gaan we in de vorm van een coalitie en oppositie werken, en welke rol krijgen de kleine fracties in deze raad?

Eerder voorafgaand aan de verkiezingen heb ik al namens onze fractie aangegeven dat wij graag een daadkrachtig bestuur zien met 3 of maximaal 4 wethouders. Daarnaast een bestuur dat op voldoende draagvlak kan rekenen in de raad en in de gemeente.

Gezien de uitslag van de verkiezingen is het geen enkel probleem voor de EVB om een dergelijk college te vormen. Zij hebben echter schriftelijk laten weten dat zij graag een coalitie zouden vormen met tenminste één andere fractie.

Een belangrijke vraag die daarbij beantwoord moet worden is waarom wil EVB een coalitie vormen met tenminste één andere fractie, want, wat betreft zetels hebben zij die andere fractie niet nodig. Een antwoord op deze vraag is belangrijk om de basis te kunnen bepalen van een eventuele coalitie samenwerking.

Welke ruimte wil EVB aan een coalitiepartner van een andere fractie in een dergelijke coalitie geven? En welke rol ziet EVB weggelegd voor de oppositie?

In het schrijven van EVB dat we vanmiddag ontvingen staat: “Hoewel wij 20 zetels hebben behaald en daarmee direct een ruime absolute meerderheid in de gemeenteraad vertegenwoordigen, willen wij dat met een ieder van u, ongeacht het zetelaantal, serieus wordt gesproken hoe Barendrecht volgens de komende jaren dient te worden bestuurd. En welke onderwerpen daarbij belangrijk zijn.”

Vanuit de SGP-ChristenUnie kunnen we dit enorm waarderen. Een vraag die daarbij voor ons opkomt is: Hoe zorgen we er voor dat de kleine partijen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het raads domein (vergader capaciteit, inhoud, etc.). Wil EVB kleine partijen de mogelijkheid bieden om naast het coalitieprogramma ook een raadsprogramma op te stellen voor één of enkele thema’s?

Dan wil ik nu verder ingaan op de drie vragen uit de brief van vanmiddag:

1.      Bent u bereid het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Echt voor Barendrecht, aangevuld met uw eigen inbreng, als programma te omarmen voor de raadsperiode 2022-2026?

1.

Zoals u weet zijn er veel onderwerpen waar de SGP-ChristenUnie zich al jaren voor inzet waarin we EVB aan onze zijde vinden. Als antwoord op uw vraag loop ik kort de punten maar even af:

1.      Barendrecht blijft zelfstandig en we doen iets aan de BAR organisatie : op dit punt kunnen we elkaar vinden.

2.      Logisch afvalbeleid : Ik denk dat we hier uit zullen komen, SGP-ChristenUnie is voor de versterking van het gebruikersgemak en het oplossen van knelpunten in het huidige systeem. Ook wij vinden het belangrijk dat de scheidingspercentages verder blijven stijgen en dat we financieel verantwoorde keuzes maken.

3.      Veiligheid : Op dit onderwerp denken we op vele thema’s hetzelfde, denk aan meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau, effectievere handhaving, het oplossen van verkeersonveilige situaties en verminderen van (geluids)overlast.

4.      Betaalbare woningen voor Barendrechters: Zoals u weet hebben we op dit onderwerp vaker samen opgetrokken. Onlangs nog heeft EVB het voorstel van raadslid Klos van de SGP-ChristenUnie gesteund om meer betaalbare koopwoningen te realiseren in de Stationstuinen.

5.      Buitenruimte: Dit is een onderwerp waarvoor de SGP-ChristenUnie zich al vele jaren inzet. Denk bijvoorbeeld aan de motie die we indienden voor de aanpak van verzakte straten. Hierin kunnen we elkaar nog steeds vinden.

6.      Ouderen: Op dit thema kunnen we elkaar zeker vinden, een voorbeeld wat zo snel mogelijk aangepakt moet worden is het verkorten van de wachttijd voor WMO aanvragen. Als het om gratis OV gaat dan zouden we dat graag verder uitbreiden naar een regeling voor mensen met een laag inkomen.

7.      Sport en ontspanning: Op dit punt denken we soms hetzelfde en soms verschillend. Ongeacht de investeringen die we doen is het voor de SGP-ChristenUnie belangrijk dat we dit op een financieel verantwoorde manier doen voor de korte en voor de lange termijn. Maar hoe fantastisch zou het zijn als we de volgende winter kunnen schaatsen op een nieuwe ijsbaan in de Zuidpolder?

8.      Het Trefpunt: Het gebouw blijft behouden en daar kunnen we ons in vinden, we zijn zelfs bereid om extra geld te investeren om de binnenkant van het gebouw nog efficiënter en toekomstbestendiger te maken.

9.      Milieubeleid. Er is veel te doen rondom dit thema, zeker als het gaat over landelijke duurzaamheid programma’s. Ook wij zijn er voorstander van om de landelijke bijdragen en subsidies op dit gebied op een effectieve manier in te zetten in onze gemeente.

10.  Minder wethouders: Zoals al gezegd zien wij graag een college met maximaal 4 wethouders.

In het 10 puntenplan zitten voor de SGP-ChristenUnie geen grote blokkades om niet samen te werken, sterker nog ik denk dat we afgelopen jaren in diverse gezamenlijke moties en ook amendementen hebben laten zien dat we op veel punten samen kunnen optrekken.

Het is voor de SGP-ChristenUnie belangrijk hoe we onze verantwoordelijkheid invullen. Dat willen we doen op een betrouwbare en betrokken manier.

Dat betekent ook dat we ruimte nodig hebben om onszelf te kunnen zijn zonder dat we onze principes daarbij moeten verloochenen ik noem daarbij als voorbeeld de zondagsrust.

En natuurlijk hebben we onze eigen inbreng die we graag met u bespreken. Zoals u weet hebben we een enthousiast team van raadsleden, steunfractieleden en vrijwilligers die zich vanuit de SGP-ChristenUnie inzetten voor fantastische ideeën. Hoe mooi zou het zijn om ook ruimte te geven aan een paar punten die uitgewerkt worden door onze jongeren!

2.      Bent u bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen om dit programma uit te voeren en een kandidaat te leveren voor deelname aan een college van B&W?

De SGP-ChristenUnie is een fractie die altijd hun verantwoordelijkheid neemt ongeacht de positie die we ontvangen of dit nu in de oppositie is of in de coalitie. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om verkennende gesprekken met elkaar aan te gaan en zijn bereid om te praten over een coalitie deelname. En als we er met elkaar uitkomen hoort daarbij ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de uitvoer van het afgesproken programma en het leveren van een kandidaat voor deelname aan een college van B&W.

3.      Wat voor college van B&W dient er volgens u in Barendrecht te worden gevormd, gegeven de verkiezingsuitslag?

Gezien de verkiezingsuitslag ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het vormen van een coalitie bij EVB. We vinden het goed dat EVB kijkt naar samenwerking. Zij moeten bepalen hoeveel ruimte ze willen geven aan een coalitiepartner. Als SGP-ChristenUnie zien wij het als onze taak om de gesprekken met elkaar aan te gaan als we gevraagd zouden worden om deel te nemen aan een coalitie. Op basis van die gesprekken kunnen we dan onderzoeken of we voldoende ruimte krijgen om op een geloofwaardige manier deel te nemen aan een coalitie.

Deel dit bericht