fbpx

Gezin, jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom staat de SGP-ChristenUnie juist ook voor die toekomst door te investeren in onze kinderen en jongeren. De SGP-ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben. In Barendrecht is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.

Goede zorg voor kinderen en jongeren

Voor de SGP-ChristenUnie is het gezin voor jongeren de belangrijkste omgeving. Een omgeving waarin liefde, stabiliteit en de overdracht van waarden centraal staan. Dit is niet voor elke jongere de normale situatie: Verbroken relaties en problemen in gezinnen komen vaak voor, maar ook jongeren die in de knoei raken of zitten, kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit moeten we onder ogen zien en een passende oplossing bieden om gezinnen, ouders en kinderen optimaal te kunnen laten functioneren. Investeren in zorg voor kinderen en jongeren is noodzakelijk en de moeite waard.

Preventie en vroegsignalering zijn belangrijk. De juiste (jeugd)zorg moet op het juiste moment beschikbaar zijn voor ouders en kinderen die het nodig hebben. De gemeente Barendrecht zet zich in om de wachtlijsten te beperken en de extra middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg in te zetten voor de jeugdzorg.

Voor de SGP-ChristenUnie blijft het gezin van grote betekenis, met recht een hoeksteen van de samenleving! Investeren in het gezin is naar de mening van de SGP-ChristenUnie daarom van groot maatschappelijk belang. Daar mag geld voor worden vrijgemaakt.

Onderwijs en zorg pijlers van beleid

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Onderwijs betekent voor hen een plek waar zij zich ontwikkelen en waar ze elkaar ontmoeten. Daarom zijn zorg en onderwijs voor de SGP-ChristenUnie twee belangrijke pijlers van beleid.

Zoals kinderen en jongeren zich thuis goed moeten voelen en veilig moeten zijn, zo moeten zij zich ook fijn voelen op school. De SGP-ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders zijn verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Zij moeten kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen.

De onderscheiden onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat ‘Passend Onderwijs’, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene wordt georganiseerd wat voor die bepaalde school nodig is. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen gemeente, onderwijs (primair en voortgezet) en vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Zeker als het gaat om kwetsbare jongeren.

Aandachtspunten zijn er ook: samenwerking (die heel nuttig kan zijn), moet niet leiden tot een inbreuk op de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Samenwerking is goed; samenwerking afdwingen niet.

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en arbeidsmarkt is een prima zaak. Dit kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook doordat de gemeente in haar aanbesteding aan plaatselijke aannemers de eis stelt dat stageplekken worden mogelijk gemaakt.

Onze inzet

 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. Daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator/regisseur belangrijk.
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit. De extra rijksmiddelen voor jeugdzorg worden voor jeugdzorg gebruikt.
 • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is. Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen.
 • Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg wordt gestimuleerd door hen bijvoorbeeld arrangementen te laten ontwikkelen waardoor zorg dicht bij de jongeren wordt georganiseerd (bijv. spreekuren op scholen).
 • Ouders worden door de gemeente actief gewezen op de mogelijkheid om via een persoonsgebonden budget identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
 • In het kader van preventie en vroegsignalering worden de krachten van onderwijs, professionals en jeugdzorg gebundeld.
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
 • In de visie van de SGP-ChristenUnie zet de gemeente zich in voor een aanpak van kindermishandeling, waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
 • De gemeente zet haar inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven voort. Hierbij is ook veel aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
 • Kwetsbare jongeren uit het (speciaal) onderwijs krijgen een goede begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
 • De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning.
 • De SGP-ChristenUnie pleit voor voorlichting over digi-veiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.
 • Wij vinden dat bedrijven die geld verdienen met het moedwillig kapot maken van relaties geen reclame-uitingen mogen doen in Barendrecht.
 • De SGP-ChristenUnie  wil aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;
 • Vanuit het wijkteam of welzijn komt er in samenwerking met het onderwijs extra begeleiding voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
 • De SGP-ChristenUnie is voorstander van jongerenontmoetingsplekken die passen binnen de wijk en die zo min mogelijk  overlast veroorzaken voor omwonenden. Daarnaast willen we dat het jongerenwerk wordt gestimuleerd (o.a. Blok 0180 en De Beuk).
Deel dit bericht