fbpx

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige woon- en leefomgeving

Als inwoner van Barendrecht wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. Diefstal, straatroof of inbraken hebben veel impact op mensen wanneer dit gebeurt. Maar veiligheid gaat ook over overlast, sociale onveiligheid, fraude/oplichting, en bewaren van de openbare orde. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit, waaronder ondermijning te bestrijden.

In Barendrecht past géén overlast en asociaal gedrag. SGP-ChristenUnie vindt dat het gemeentebestuur wangedrag krachtig moet aanpakken, maar ook preventief te werk moet gaan. Wijk- en jongerenwerk, onderwijs en welzijnswerk is van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden: de aanpak waar de SGP-ChristenUnie voor staat is: hard waar het moet, zacht waar het kan.

Consequente handhaving

Veiligheid en het gezag van de overheid staan of vallen met handhaving van wet- en regelgeving en van waarden en normen. Daarom vindt SGP-ChristenUnie een consequente handhaving, juist met het oog op de veiligheid, belangrijk.

Burgermeester, politie en justitie hebben daarin elk hun eigen taak en moeten zorgen voor goede onderlinge samenwerking.

De SGP-ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk, haar/zijn coördinerende taak naar andere agenten en richting de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Van belang is dat er voldoende en adequate toezicht- en handhavings-capaciteit is bij gemeente, politie en andere instanties en dat deze op een efficiënte en effectieve wijze wordt ingezet.

Mensen actief betrekken

Problemen met de leefbaarheid ervaren mensen het meest in de directe woonomgeving. Burgers worden daarom in onze visie, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. In de meeste Barendrechtse wijken kennen we Whatsapp-buurtpreventie en dat vindt SGP-ChristenUnie uitstekend. De ervaring leert dat dit de betrokkenheid bij de wijk vergroot en de veiligheid in de wijk verbetert.

De SGP-ChristenUnie vindt dat het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken begint. Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Onze inzet

 • De gemeente blijft het integraal veiligheidsplan hanteren als beleidsinstrument. Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan 2024-2028 en de prioriteiten in hun wijk.
 • De gemeente spant zich maximaal in voor extra beschikbaarheid, zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van wijkagenten en andere toezichthouders.
 • Wij zijn voorstander van het behoud van de veiligheidsposten in Barendrecht. 
 • De kosten van vandalisme worden door de gemeente verhaald op de daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Het aantal fietsendiefstallen in Barendrecht is gelukkig flink gedaald. De gekozen aanpak werkt, maar het aantal fietsdiefstallen moet nog verder omlaag. Nog afgezien van de ergernis die de diefstal van fietsen met zich meebrengt, is de financiële schade voor betrokkenen groot. Fietsendiefstallen hebben bovendien een bijzonder negatief effect op het fietsgebruik. SGP-ChristenUnie wil in de komende periode het aantal fietsendiefstallen verder terugdringen.
 • Vuurwerk/oudejaarsvandalisme wordt aangepakt: nultolerantiebeleid, lik-op-stukbeleid.
 • Door de gemeente moet worden geëvalueerd of de vuurwerk-vrije-zones werken en kunnen worden uitgebreid. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een vuurwerkverbod.
 • Handhaving en preventie moeten in evenwicht zijn. De gemeente heeft bij preventie een sterk regisserende rol. Belangrijke partners zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, gezondheidszorg.
 • Het passend gebruik van mobiel cameratoezicht wordt gecontinueerd.
 • Straatroof, drugs dealen op o.a. parkeerplaatsen, hennepteelt en drugslabs worden consequent en hard aangepakt.
 • Het gebruik en het dealen van lachgas wordt aangepakt binnen de mogelijkheden die er zijn.
 • De politie en jongerenwerkers gaan preventief aan de slag met het weren van nieuwe populaire drugs zoals 3-MMC.
 • De SGP-ChristenUnie vindt verder, dat
  • de brandweer- en ambulancezorg zo lokaal mogelijk moet plaats vinden;
  • de regionalisering van de brandweer niet mag leiden tot uitholling van de vrijwillige brandweer in Barendrecht;
  • de jeugdbrandweer in een behoefte voorziet, onder meer als kweekvijver voor de beroeps- en vrijwillige brandweer;
  • personen die de inzet van brandweer- en ambulancemedewerkers hinderen, hard moeten worden aangepakt.
Deel dit bericht